بستن

شایان جلالی

«شایان جلالی» در آثاری همچون «باباى من خوانندس»، «من همسرش هستم»، «کاغذ خروس نشان»، «فیلادلفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.