بستن

Chris Ying

کریس یونگ به خاطر پری دریایی کوچک (2018) ، بهتر جنایتکار (2016) و سندیکا اسماشر (2017) شناخته شده است.