بستن

Gabrielle Walker

گابریل واکر به خاطر کارش در شام با پورتیلو (2002)، فلسفه برای زمانه ما (2016) و هر نفسی که می کشیم: درک جو ما (2014) شناخته شده است.