بستن

James Barrat

بارت جیمز برای کارش در تیم SEAL (2017)، کربی باکتز (2014) و هلیو (2015) شناخته شده است.