بستن

Levy Easterly

لوی ایسترلی بازیگری است که برای جانوران وحشی جنوبی (2012)، داستان ترسناک آمریکایی (2011) و بستگان خونی (2014) شناخته شده است.