بستن

Lhakpa Dorji

Lhakpa Dorji بازیگری است که برای مسافران و جادوگران (2003) و اورست (1998) شناخته شده است.