بستن
Maurice Krafft

Maurice Krafft

کاترین ژوزفین “کاتیا” کرافت (متولد 17 آوریل 1942 – 3 ژوئن 1991) و همسرش موریس پل کرافت (25 مارس 1946 – 3 ژوئن 1991) آتشفشان شناسان فرانسوی آلزاسی بودند که در یک جریان آذرآواری در جریان مونتاژن مردند. ژاپن، در 3 ژوئن 1991. کرافت ها به دلیل پیشگام بودن در فیلمبرداری، عکاسی و ضبط آتشفشان ها، که اغلب در فاصله چند متری جریان های گدازه قرار می گرفتند، شهرت داشتند. آگهی ترحیم آنها در بولتن آتشفشان شناسی ظاهر شد. مستند ورنر هرتزوگ Into the Inferno (2016) آنها را برجسته می کند. مستندی از حرفه آنها با استفاده از فیلم آنها ساخته شده است Fire of Love (فیلم 2022).