بستن

Michelle Alexander

میشل الکساندر نویسنده و فعال حقوق مدنی آمریکایی است. او بیشتر برای کتابش در سال 2010 به نام جیم کرو جدید: حبس دسته جمعی در عصر کوررنگی شناخته می شود. از سال 2018، او یک ستون نویس افکار برای نیویورک تایمز بوده است.