بستن

Natasha Humera Ejaz

ناتاشا هومرا ایجاز با فیلم های اللهیار و افسانه مارخور (2018) و ردپای یک پری دریایی (2015) شناخته شده است.