بستن

Nelia Dunbar

نلیا ژئوشیمیدان و مدیر دفتر زمین شناسی و منابع معدنی نیومکزیکو است که به عنوان زمین شناس ایالتی در نیومکزیکو خدمت می کند.