بستن

Tanner Wiseman

تانر وایزمن برای ترس از مقصد (2019)، مسیری به سمت ترور (2016) و ماجراهای روح (2008) شناخته شده است.