بستن

Ying-Ru Chen

Ying-Ru Chen بازیگری است که برای فیلم The Sadness (2021) شناخته شده است.