بستن

مجید مافی

مجید مافی نویسنده و کارگردان ایرانی سینما، در آثاری همچون قدغن،تکخال، زیر پای مادر و پدر فعالیت کرده است.