بستن

Babak Anvari

بابک انوری تهیه کننده و کارگردان است که برای فیلم های زیر سایه (۱۳۹۵)، زخم (۱۳۹۸) و دو و دو (۱۳۹۰) شناخته شده است.