بستن

Christopher Winterbauer

کریستوفر وینترباوئر کارگردان و نویسنده ای است که برای فیلم های Wyrm (2017)، Wyrm (2019) و Bald Love (2015) شناخته شده است.